Mälardalens Lastväxlarcentral AB
Hållbarhetsupplysningar 2022

Överblick hållbarhet

MLC:s målsättning är att bedriva en hållbar verksamhet som tar ansvar för sina anställda och externa intressenter och som har en så liten negativ inverkan på miljön som möjligt. Vi vill också att vår omgivning och anställda är medvetna om vår miljöstrategi och att vi tar ett miljömässigt ansvar.
MLC strävar efter hållbara transporter och vill vara med och bidra till ett större miljöfokus inom branschen.

För att nå hit har vi startat ett medvetet hållbarhetsarbete genom att analysera vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv och gjort en strategi för hur vi ska kunna arbeta med hållbarhet både på kort och lång sikt. Vi har under året 2022 upprättat mål, som går i linje med de globala målen som ska vara uppnådda år 2030. Våra mål följs upp kontinuerligt och finns idag alltid med som en punkt på ledningens agenda.

Miljöarbete

MLC:s största miljöpåverkan är utsläpp av koldioxid.
Vårt mål att vår fordonsflotta ska vara 50% fossilfri innan 2030 är därför av högsta prioritet. Vi vill, tillsammans med våra kunder, upprätta avtal där HVO är ett krav på bränsle och det är därför något vi trycker hårt på i alla avtalsförhandlingar för 2023.
På grund av marknadsläget med skenande dieselpriser under 2022 har det dessvärre skett en minskning av just HVO bränsle, därför ser vi ett ännu större behov av att lägga fokus på detta inför år 2023. Ett steg inför kommande år är ett samarbete med Preem, där vi köper ett certifikat och betalar ett högre literpris på bränslet. Detta kommer i sin tur klimatkompenseras av dem, vilket gör att vi bidrar till minskade co2 utsläpp.
Vi är certifierande enligt FR2000. I och med det har vi årlig revision, både internt och externt, för att säkerställa att vi efterföljer alla krav som det innefattar.
Under 2022 blev vi Fair Transport certifierade, vilket är ett kvitto på att vi håller en hög nivå i vårt hållbarhetsarbete.
Vår personal uppmanas att köra Eco drivning, för att minska våra utsläpp. Detta är något vi började mäta månadsvis under 2022 för att sedan utse månadens anställde som kört mest miljövänligt. Vår egna fordonspark består av enbart Euro6 bilar och våra underentreprenörer kontrolleras kontinuerligt för att säkerställa att så många av deras bilar också är det.
Vi har som mål att investera i 3 st gasbilar och under året har vi fått beviljat stöd via Klimatklivet. Arbetet med detta kommer fortsätta under kommande år.

Sociala förhållanden och personalfrågor

MLC strävar efter en öppen företagskultur, med möjlighet till stort inflytande som anställd. Vi har årliga medarbetarsamtal där utbildning, trivsel, arbetstider, utveckling, ekonomi m.m. diskuteras. Eftersom vi anser att dessa samtal är väldigt viktiga för företaget har vi gjort dem obligatoriska from 2023.
Vi har även enkäter som skickas ut årligen, där man ges möjlighet att svara anonymt.
Jämställdhet är otroligt viktigt för oss och därför har vi en uppförandekod som all personal ska följa. Vi anser att en mixad könsfördelning, blandad ålder och bred kompetens bland personalen är en stor framgångsfaktor för företaget.
I en mansdominerande bransch, är vi stolta att säga att vi i dagsläget har 28% kvinnliga anställda. Vi erbjuder företagshälsovård för alla anställda och under 2022 införde vi även friskvårdsbidrag.
Vi mäter sjukfrånvaron årligen och sätter in rehabiliteringssamtal vid behov. Sjukfrånvaron under 2022 gick upp till 5,39%, mot 2021 års resultat på 2,25%. Ökningen kan härledas helt till en långtidssjukskrivning, som inte var arbetsrelaterad.
Vi tar samhällsansvar genom att samarbeta med skolor och erbjuda praktikplatser i vår verksamhet. I och med det bidrar vi till en hög branschkompetens och högre andel utbildade förare. Det är inte ovanligt att en praktikplats i sin tur kan leda till anställning framåt.
Som lastbilscentral erbjuder vi arbetstillfällen, inte bara för vår egna personal, utan även möjligheter för mindre åkerier som går som underentreprenör via oss.

Säkerhet och riskhantering

Trafikmiljön är den största risken för våra chaufförer, som färdas på vägar dygnet runt. Vi är noggranna med att alltid säkerställa att våra uppdrag är säkra för våra anställda och inte bryter mot någon lag eller strider mot våra egna policys.
Vi arbetar proaktivt för att förhindra tillbud och olyckor i den mån vi kan, med upprättande av policys, som alla anställda tar del utav och följer.
Vi har en noll vision av arbetsplatsolyckor och gör egenkontroller i form av platsbesök och enkätutskick kontinuerligt. Vi använder oss av en arbetsmiljöportal som alla anställda har tillgång till, för att underlätta dokumentation och tillgång till information digitalt.
Vi har alkolås i 63% av våra bilar, vilket är en höjning mot föregående år då andelen var 54%.